Advokatfirma Elna Barsøe er etableret på følgende adresse: Fortvænget 10, 3520 Farum.

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 40 45 15 51 samt på e-mailadressen  advokat@barsoe.dk 

Vores CVR-nummer er: 31 63 86 58 

Advokatfirma Elna Barsøe er organiseret som enkeltmandsvirksomhed. 

Advokatfirma Elna Barsøe har klientbankkonti i Handelsbanken, Furesø afd.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. 

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. 

Advokat Elna Rødseth Barsøe er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. 

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos dahlberg assurance agentur a/s. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirma Elna Barsøe, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. 

Advokatfirma Elna Barsøe anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. 

Advokatfirma Elna Barsøe er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. 

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Andersen Advokater og/eller utilfredshed med en af Andersen Advokater advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.