Persondatapolitik & forretningskoncept
Når du udleverer personlige oplysninger til Advokatfirma Elna Barsøe, ved vi, at det er vores ansvar at beskytte dem. Vi indhenter kun personoplysninger, som du har givet samtykke til, og som er nødvendige for os i forbindelse med advokatopgaver. Oplysningerne bliver behandlet og opbevaret i overensstemmelse med gældende datalovgivning og gemmes af hensyn til opfyldelse af bogføringsloven og hvidvaskloven i 5 år efter klientforholdets ophør, hvorefter de slettes. Sagsakter slettes samtidig både digitalt og fysisk.

Vi er underlagt tavshedspligt om alle oplysninger, som vi får kendskab til gennem vore klienter som led i vores bistand, og vi behandler derfor disse oplysninger med fuld fortrolighed.

Vi udøver advokatvirksomhed i overensstemmelse med Advokatrådets etiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk og retsplejelovens regler om advokater.

Almindelige krav til identifikation og databeskyttelse
Vi skal kende din identitet. Som advokatvirksomhed er vi undergivet reglerne i hvidvaskloven, hvilket betyder, at vi er forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra klienterne og opbevare disse. Det er en følge af et EU-direktiv, som er gennemført ved en ændring af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Vi har Interne regler omkring hvidvaskloven.

Vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, for at kunne gennemføre behandlingen af din sag. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand, bortset fra de tredjemænd, der er involveret i løsning af den opgave, som oplysningerne er knyttet til. Advokatfirmaet tager beskyttelse af personoplysninger alvorligt, og advokat Elna Barsøe er ansvarlig for, at disse behandles sikkert og fortroligt i overensstemmelse med persondatalovgivningen – herunder databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Gratis formøde
Vi tilbyder et GRATIS og uforpligtende formøde før du handler bolig - enten telefonisk eller personligt – med henblik på at redegøre for de generelle problemer omkring boligkøb og omfanget af og prisen for vor rådgivning. Du kan også rette henvendelse til os om arve- og familieforhold og få en uforpligtende samtale samt et tilbud på, hvilken bistand, der er behov for og et overslag over, hvad det koster.

Rådgivningsaftale, honorering, klientmidler og samtykke
Når vi påtager os en opgave, udarbejdes en skriftlig rådgivningsaftale til klienten, der beskriver, hvilket arbejde vi forventer at skulle udføre, og om muligt en fast pris for opgaven eller et honorarskøn i forhold til den forventede arbejdsopgave med oplysning om måden, hvorpå advokathonoraret vil blive beregnet.

I boligrådgivningssager tilbydes en fast pris, der varierer i forhold til sagstype og er fastsat med udgangspunkt i den tid, der forventes at medgå sagen. Bliver ejendomshandlen ikke bliver til noget - uanset årsag - skal klienten selvfølgelig ikke betale det aftalte advokathonoraret, men kun for det arbejde, som vi måtte have udført for klienten. I andre sager beregnes advokathonoraret efter dansk tradition med udgangspunkt i den tid, der er medgået til arbejdet og under hensyntagen til en samlet vurdering af sagens art, arbejdets karakter og det ansvar, der er forbundet med det samt resultatet af sagen. Desuden oplyses om de forventede omkostninger i sagen, idet opgaverelaterede udgifter, herunder afgifter til det offentlige, gebyrer og rimelige kørsels- og rejseudgifter, betales af klienten ud over honoraret.

Klienter skal altid legitimere sig overfor advokatfirmaet, hvilket oplyses i rådgivningsaftaler om enhver advokatopgave. Aftalen skal godkendes af klienten, der samtidig giver sit samtykke til indhentelse af personoplysninger.

Depositum og fakturering
Som hovedregel beder vi om et depositum til dækning af hele eller dele af det advokathonorar, som vi forventer, at sagen vil udløse, ligesom vi normalt beder om forudbetaling for de udlæg, der skal afholdes som led i sagsbehandlingen for eksempel betaling af tinglysningsafgifter. Alle midler, som vore klienter betror os er klientmidler og forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti og bliver indsat på en særskilt konto i Handelsbanken. Der fremsendes kvittering til klienten for deposita, der indsættes på klientkontoen, og endelig afregning sker ved sagens afslutning ved fremsendelse af faktura til klienten. I dødsbosager oprettes for boet en særskilte klientkonto i Handelsbanken, som opkræver et gebyr herfor. Som andre banker har Handelsbanken også indført negativ indlånsrente på klientkonti.

Ansvar og forsikringsdækning
Advokatfirmaet er ansvarsforsikret efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler hos dahlberg, assurance agentur a/s. Ansvarsforsikringen gælder al vores advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.

Interessekonflikter
Vi påtager os ikke sager, som indebærer interessekonflikter mellem firmaets klienter. Før vi påtager os en opgave for en klient, undersøger vi mulige interessekonflikter med eksisterende klienter. Hvis en interessekonflikt opstår, henvises til en anden advokat.

Opbevaring af sagsakter
Alle sagsakter, herunder elektroniske data, vil i overensstemmelse med firmaets persondatapolitik blive opbevaret på kontoret i 5 år fra sagens afslutning. Originale dokumenter vil alltid blive tilbageleveret til klienten ved sagens afslutning.